บ้านทรงไทย ทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านทรงไทย
รวมภาพบ้านทรงไทย VSIR02.jpg VSIR03.jpg VSIR04.jpg VSIR05.jpg VSIR06.jpg

Login Form

FB บ้านทรงไทยดอทคอม

เป็นคติธรรมทางศาสนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบ้านไทย เพราะจั่วพรหม พักตร์หรือจั่วหน้าพรหมเป็นความหมายของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ต้องยึดมั่นใน “พรหมวิหาร ๔” อันเป็นหลักสำคัญที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เป็นสิ่งเตือนให้เจ้าของ เรือนและผู้อยู่อาศัยต้องระลึกเสมอว่า ตนต้องเป็นผู้มีพรหมวิหาร หรือให้สมมุติว่าที่นี้ เป็นที่อยู่ของพรหม เพื่อทุกคนจะได้กระทำความดี มีความเมตตา กรุณา มีมุทิตา และ อุเบกขา<br /> การทำเรือนไทยสมัยโบราณในการติดตั้งจั่วหน้าพรหมนี้ ศัพท์ทางช่างเรียกว่า “เบิกหน้าพรหม” เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการก่อสร้างเรือนไทย ช่าง บางท่านอาจมีการร่ายคาถาครู ก่อนที่จะทำการเบิกหน้าพรหม

 (บทความโดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ผู้เขียหนังสือร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง เล่ม 5 ฉบับภูมิปัญญาช่างไทย)

491.jpg

อ้างอิงจาก

100 1000 1 3

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

แสดงความเห็นด้วยการเป็นผู้มาเยือน

0
  • ไม่พบความคิดเห็นที่ต้องการ